IT RIEŠENIA

IT riešenia

Dodávame kvalitné IT riešenia pripravené na mieru, podľa potrieb pre viac ako 100 firiem.

Oblasti, na ktoré sa v našich IT riešeniach zameriavame

Poskytujeme firmám individuálne navrhnuté riešenia pre zabezpečenie ich IT siete pred kybernetickými hrozbami.

Navrhujeme a implementuje riešenia zameraná na ochranu Vašich podnikových dát.

Súčasťou IT riešení pre firmy sú aj riešenia zabezpečujúce efektívnu komunikáciu v tímoch.

Pre našich klientov implementujeme IT riešenia s cieľom zvýšenia efektivity ich práce.

Ako navrhujeme IT riešenia

IT analýza

Pre nových klientov a aj našich zmluvných klientov poskytujeme služby vstupnej analýzy IT zadarmo.
Ide o zoznámenie sa s počítačovou sieťou, firmou a jej potrebami a možnosťami.
Výstupom je prehľad silných a slabých stránok s návrhom riešení na ich odstránenie.

Microsoft365

Cloudové riešenia na uloženie dát do bezpečného cloud alebo na ich zálohovanie mimo priestory firmy.

Videokonferencie a audiovizuálne riešenia

Videokonferencie sú dnes obľúbeným spôsobom vzdelávania alebo prezentácie produktov a služieb.
Štandardným spôsobom ich organizácie je prezentačná miestnosť vybavená audiovizuálnou technikou.
V tejto fáze riešenia vieme urobiť návrh a realizáciu audio-vizuálnej techniky pre video konferenčnej miestnosti.

Školenia pre zamestnancov

Zamestnanci a ich úroveň vedomostí je v oblasti IT veľmi dôležitým prvkom. 
Zabezpečujeme školenia v oblasti IT bezpečnosti, poimplementačné školenia aj školenia na mieru.

Zálohovanie mimo lokalitu

Jedná sa o zálohovanie IT služieb organizácie mimo geografickú lokalitu primárnej siete, napríklad do datacentra,
cloudu alebo na inú pobočku. Využíva sa ako ochrana voči fyzickému poškodeniu, živlu alebo krádeži.

Dátové centrum

Služba dátové centrum umožňuje našim klientom umiestnenie ich hardvéru do dátového centra.
V rámci tejto služby spolupracujeme s renomovanými dátovými centrami v Bratislave.

Virtualizácia

Ide o technológiu, ktorá umožňuje efektívnejšie využitie hardvéru pomocou rozdelenia jeho zdrojov
medzi viaceré operačné systémy, ktoré na ňom vedie vedľa seba nezávisle fungovať.
Virtualizácia

Ide o technológiu, ktorá umožňuje efektívnejšie využitie hardvéru pomocou rozdelenia jeho zdrojov
medzi viaceré operačné systémy, ktoré na ňom vedie vedľa seba nezávisle fungovať.

WIFI prístupový bod

Rozdelenie WIFI sietí na hosťovskú a internú.

Zálohovanie on-site

Ide o zálohovanie na serveri, ktorý má spoločnosť fyzicky priamo vo svojich priestoroch.

Microsoft Exchange

Emailový server je počítačový softvér, ktorý je nainštalovaný zväčša na serverovom operačnom systéme,
alebo je prevádzkovaný v cloude. Zabezpečuje posielanie a prijímanie emailov pre emailové účty, ktoré sú
vytvorené a priradené ku konkrétnej doméne.

PBX

Telefónna ústredňa

Firewall

Zariadenie určené na zabezpečenie počítačovej siete, ktoré sa umiestňuje ako vstupný bod
do lokálnej firemnej počítačovej siete zo siete internet. Toto zariadenie kontroluje prichádzajúcu
a odchádzajúcu komunikáciu a môže ju aj aktívne blokovať.
VPN

Šifrované spojenie (tunel) vytvorený z koncového zariadenia používateľa
do podnikovej počítačovej siete (najčastejšie ho spája firewall) cez sieť internet.
Adresárové služby

Zoznam všetkých počítačov a používateľských účtov v rámci organizačnej štruktúry firmy,
na ktorých je následne možné aplikovať rozličné skupinové politiky a centralizovane ich riadiť.
Práca na diaľku

Pri práci na diaľku sa zamestnanci pripájajú na firemné zdroje, servery, podnikové systémy na diaľku.
Vtedy je dôležité dbať na to, aby firemná sieť bola nastavená tak, aby pripájanie prebiehalo zabezpečeným
spôsobom.
Manažment mobilných dát

MDM (Mobile device management) vytvára prehľad o mobilných zariadeniach,
analyzuje správanie zamestnancov pri ich používaní a chráni citlivé údaje.

Navrhneme aj vašej firme komplexné IT riešenie

Postup pri preberaní firmy na správu počítačov a komplexnom riešení

 • 1

  Úvodný rozhovor

  Prejdeme si Vaše potreby, problémy, požiadavky a očakávania.

 • 2

  NDA zmluva

  V prípade potreby podpíšeme NDA zmluvu.

 • 3

  Analýza IT zadarmo

  Zistíme aktuálny stav počítačovej siete, systémov a IT manažmentu.

 • 4

  Správa z analýzy

  Identifikujeme oblasti zlepšenia a navrhneme zoznam riešení.

 • 5

  Prezentácia výsledkov a návrh riešení

  Odprezentujeme výsledky analýzy a návrhy riešení.

 • 6

  Zmluvná dokumentácia

  Podpíšeme zmluvu o dielo a projektovú dokumentáciu.

 • 7

  Príprava

  Pripravíme sa na riešenie.

 • 8

  Implementácia

  Čo najrýchlejšie nasadíme, aby sme klientovi minimalizovali možné prestoje.

 • 9

  Dolaďovanie a odovzdanie

  Doladíme, prispôsobíme systém a používateľov zaškolíme.

 • 10

  Každodenná starostlivosť a podpora

  Za riešenie preberáme zodpovednosť a staráme sa oň v rámci našich služieb.

Prípadová štúdia

Najlepšie celý proces pochopíte z našej prípadovej štúdie na túto tému napísanej podľa reálneho prípadu.

Dáta a ich ochrana

File server

File server na riadenie prístupu k dátam len pre oprávnených používateľov.

Viacúrovňové zálohovanie
 • Zrkadlenie diskov (RAID) #Zálohovanie, #Komplexné serverové riešenia
 • Tieňové kópie – Záloha vo forme predchádzajúcich verzií súborov. #Zálohovanie, #File server
 • Automatické zálohovanie – Táto úroveň zálohovania je zameraná na fyzické resp. geografické oddelenie firemných súborov na externé úložisko, buď na fyzicky oddelený záložný disk alebo do cloudu. #Zálohovanie
 • Presmerovanie priečinkov – Automatická synchronizácia obsahu priečinkov „Pracovná plocha“ a „Dokumenty“ na počítači so serverom. #File server
Virtualizácia

Virtualizácia – Záloha celých virtuálnych operačných systémov na externé médium.

Ochrana pred stratou dát - DLP

Ochrana pred stratou dát – DLP (Data Loss Prevention) vytvára ochranu pred internými (zamestnanci) a aj externými hrozbami (napr. hackeri) a analyzuje správanie zamestnancov.

Manažment mobilných zariadení

Manažment mobilných zariadení – MDM (Mobile Device Management) vytvára prehľad o mobilných zariadeniach, analyzuje správanie zamestnancov pri práci s nimi a chráni citlivé dáta.

Firewall

Firewall základná ochrana počítačovej siete a monitorovanie počítačovej komunikácie s cieľom ochrany pred externými hrozbami.

Antivírus

Antivírus základná ochrana pred vírusmi a inými hrozbami.

Antispam

Antispam ochrana pred nevyžiadanou poštou a možnými vírusmi v nej. Súčasťou mailových riešení.

Šifrovanie dát

Šifrovanie je ochrana dát pri krádeži alebo strate zariadení. Vieme ho nasadiť na akékoľvek zariadenie a je aj obsiahnuté v našich bezpečnostných produktoch (DLP).

Vzdialené pripojenie VPN

Vzdialené pripojenie (VPN) je zabezpečené pripojenie do firemnej počítačovej siete odkiaľkoľvek, najmä z homeofficu.

Cloudové riešenia

Cloudové riešenia na uloženie dát do bezpečného cloud, alebo na ich zálohovanie mimo priestory firmy.

Komplexný audit IT

Komplexný audit IT na odhalenie bezpečnostných hrozieb a vypracovanie dokumentácie.

Školenia

Školenia zamestnancov v oblasti bezpečnosti v IT.

Komunikácia a tímová práca

Mailové riešenia

Mailové riešenia podporujúce zdieľanie mailov, kontaktov, poznámok, úloh a ich synchronizáciu naprieč používanými zariadeniami.

Riešenia pre tímovú spoluprácu

Riešenia pre tímovú spoluprácu v cloude na online meetingy, riadenie tímov, centralizovanie dát a informácií atď.

Virtuálna telefónna ústredňa

Virtuálna telefónna ústredňa na zlepšenie používateľského zážitku pri telefonickom kontaktovaní Vašej firmy a na zníženie telekomunikačných nákladov.

Videokonferencie a audiovizuálne riešenia

Videokonferencie a audiovizuálne riešenia na prezentáciu nových produktov a služieb, školenia, alebo na udržiavanie kontaktu so zákazníkmi.

Home office riešenia
 • Online schôdze a ich zaznamenávanie – Online meeting-y sú samozrejmosťou a s nimi aj možnosť ich nahrávania. Členovia tímu, ktorí sa nemôžu pripojiť, si môžu schôdzu pozrieť neskôr a získať dôležité informácie. Zamestnanci si tak môžu jednoducho pozrieť všetko, čo zmeškali alebo čo si potrebujú zopakovať.
 • Komunikácia – s kolegami jednoducho cez chat, hlasový hovor, video hovor.
 • Zjednotenie tímu – Pri práci na diaľku sa môžete cítiť trochu izolovane. Je dôležité, aby ste vytvorili pre celý tím príležitosti na virtuálne stretávanie, či už ide o diskusie alebo len každodenné rozhovory pri virtuálnej káve.
 • Jednoduché zdieľanie súborov – aby sa Vám jednoducho spolupracovalo s kolegami. A zároveň môžete na Microsoft dokumentoch (Word, Excel, PowerPoint) pracovať spoločne naraz súčasne s viacerými ľuďmi.
 • Zdieľanie obrazovky – s  kolegami, aby sa Vám jednoduchšie spolupracovalo.
 • Organizovanie plánov, projektov, úloh – od nápadu, cez realizáciu až po úspešné ukončenie. Nastavte si priority, komentujte, pridávajte termíny úlohám a majte svoj tím pod kontrolou nech sa nachádza každý člen kdekoľvek.
 • VPN – v prípade že vo firme máte dôležité servery, sieťové dátové úložisko NAS,  stanice alebo iné zariadenia, ku ktorým potrebujete prístup, jednoducho, rýchlo a bez kontaktu Vám pomôžeme zriadiť takýto bezpečný prístup na firemné zariadenia.

Efektivita práce

Riešenia pre tímovú spoluprácu
 • Centrálne riadiť zadávanie úloh všetkým zamestnancom.
 • Zdieľať osobné kalendáre medzi členmi tímu prípadne vedením.
 • Vytvárať verejné kalendáre, napríklad: Projekty, Zasadačka, Dovolenky, Pojednávania, Obchodné stretnutia, Servis, …
 • Zdieľať jednotlivé poštové schránky alebo priečinky medzi sebou bez nutnosti ísť na počítač neprítomného kolegu pre informáciu, či prišiel dôležitý email.
 • Spoločná centrálna databáza firemných kontaktov.
 • Prístup k pracovným dátam pre tretie strany ako sú zákazníci, dodávatelia, … #Riešenia pre tímovú spoluprácu
Antispam

Mnoho spoločností pozná častý problém po rannom príchode do práce. Namiesto venovania sa pracovnému programu, zamestnanci trávia desiatky minút denne čistením svojich poštových schránok od nevyžiadanej pošty.

Zavádzame také emailové riešenia, ktoré integrujú viacero úrovní antispamových ochrán, či už sa jedná o cloudové emailové riešenia alebo riešenia priamo u zákazníka. #Mailové riešenie

Centralizácia firemných zdrojov

Efektívnejšia kolaborácia členov tímu, pracovné zdroje sú uložené centrálne a  všetci oprávnení ľudia k nim majú prístup v reálnom čase. Znižuje sa strata času komunikáciou navyše. V prípade havárie koncového zariadenia stačí pripojiť nové a všetky dáta sa nazdieľajú a nasynchronizujú naspäť. Vrátane kontaktov v mobilnom telefóne, poštových správ, priečinkov s pracovnými súbormi, zdieľaných kalendárov, zdieľaných poštových schránok atď. Podchytená záloha všetkých firemných zdrojov, minimalizovaná strata súborov či emailov. #Mailové riešenie, #File server

Blokovanie nežiadúcich web stránok

Stránky znižujúce produktivitu práce zamestnancov vieme zablokovať a to aj v určitom časovom rozmedzí. Už sa vám viac nestane, že človek presedí celý deň na sociálnych sieťach, na online hrách alebo že bude svoj pracovný čas tráviť pozeraním videí a sťahovaním filmov. #Ochrana pred stratou dát – DLP (Data Loss Prevention), #Firewall

Cloudové služby

Pre spoločnosti, ktoré nechcú investovať do vlastnej infraštruktúry, a zároveň je to pre ne vhodné, nasadzujeme cloudové riešenia. Ich výhodou je škálovateľnosť na úrovni poskytovanej služby aj finančných nákladov. Cloudová služba nevyžaduje vstupné investičné náklady, ale zväčša funguje formou prenájmu a vieme ju pre klienta prispôsobiť podľa aktuálnych potrieb. #Cloudové riešenia

Kontrola pracovného času

Cieľom nástrojov nie je špehovanie zamestnancov, ale mať v prípade nezrovnalostí nástroj, o ktorý sa manažment môže oprieť. Pre vedúcich pracovníkov poskytujeme nástroje na monitoring návštevnosti webových stránok, využitia a času práce v jednotlivých programoch na pracovných staniciach a analýzy správania zamestnancov z pohľadu využívania informačných prostriedkov. #Ochrana pred stratou dát – DLP (Data Loss Prevention)

Vzdialený prístup

Aby mohli naši klienti pracovať čo najefektívnejšie odkiaľkoľvek, zavádzame aj riešenia s možnosťou vzdialeného prístupu k firemným dátam. Vzdialený prístup je realizovaný formou šifrovaného pripojenia od koncovej pracovnej stanice smerom do centrály. Takto pripojený zamestnanec vie efektívne pracovať rovnako, ako keby sedel s počítačom alebo notebookom priamo v kancelárii, pričom sa môže nachádzať kdekoľvek na svete. Stačí mu notebook a internetové pripojenie. #Firewall, #Komplexné serverové riešenia

Bezplatná IT analýza

Každá firma je jedinečná. Chceme Vám dodať kvalitné riešenie na mieru podľa Vašich potrieb. Na to potrebujeme zistiť, aký je u Vás aktuálny stav IT, zistiť ako pracujete, aké sú Vaše problémy a kam sa chcete dostať v budúcnosti.

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Kniha riešení

Vydali sme Knihu riešení

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti a dobre urobená práca. Našou prácou v tejto oblasti sú hlavne zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu, ktorú sme nazvali Kniha riešení. Je dostupná zadarmo aj s dopravou. Neváhajte a objednávajte. Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.
Vydali sme Knihu riešení

Kniha riešení

Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali o nich knihu, ktorú sme nazvali Kniha riešení.

Na stretnutí vám ju radi dodáme.