Ochrana osobných údajov

Stránka zásad ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o., so sídlom Znievska 19, 851 06 Bratislava, IČO: 36 659 363, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 41718/B, má záujem ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 1. zasielanie informácií o ponukách a produktoch Prevádzkovateľa alebo obchodných partnerov

v rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • telefónne číslo
 • emailová adresa

Vaše osobné údaje vo vzťahu k týmto účelom poskytujete Prevádzkovateľovi dobrovoľne, na základe tohto Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom pre ich spracovanie. Vaše osobné údaje na tieto účely poskytujete na obdobie trvania vyššie uvedeného účelu alebo do momentu odvolania Vášho súhlasu.

Týmto súhlasím – s možnosťou kedykoľvek odvolať tento svoj súhlas so spracovaním týchto osobných údajov Prevádzkovateľom pre vyššie uvedené účely poskytovania a zasielania osobných informácií, ako aj s nadviazaním kontaktu poštou, telefonicky alebo osobne zo strany Prevádzkovateľa a na zasielanie informácií obchodných partnerov.

Svoj súhlas týkajúci sa spracovania osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať elektronicky alebo v písomnej forme, jeho doručením na adresu uvedenú nižšie. Na uvedených kontaktných adresách si môžem uplatňovať svoje práva v súvislosti s poskytovaním informácií, prístupom k poskytnutým osobným údajom, opravou osobných údajov, zmenami a vymazaním, obmedzením spracovania, namietaním spracovania osobných údajov a prenosnosti mojich osobných údajov v súlade s GDPR a Zákonom. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu sa garantuje.

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k nim majú len poverené oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré sú riadne poučené a spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa.

V súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracúvania Vašich osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do ostatných krajín Európskej únie vrátane krajiny sídla sprostredkovateľa, ktoré sa v zmysle Zákona považujú za členské štáty Európskej únie.

Požiadavky týkajúce sa poskytnutia informácií, zmeny osobných údajov a odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek adresovať:

 • e-mailom na adresu: alfapro@alfapro.sk
 • telefonicky na telefónnom čísle: +421907152344
 • poštou na adresu: Znievska 19, Bratislava 85106

 

B.COOKIES
Pri použití webových stránok alfapro.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

 • Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
 • V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
 1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
 2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam alfapro.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).
 • Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
 • V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok alfapro.sk.

 

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z osobitných právnych predpisov, z medzinárodných zmlúv, ktorou je Slovenská republika viazaná, z uzatvorených zmlúv a na základe verejného záujmu. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou. Zo záložných úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov, resp. poskytnutie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností Prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri väčšine účelov spracúvania osobných údajov neuskutočňuje. Uskutočňuje sa len v prípadoch, kedy to stanovuje osobitný právny predpis na presne vymedzený účel v konaní.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, ako je určená osobitným právnym predpisom a od povinnosti Prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Ak osobitný predpis určuje, že Vaše osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu, spôsobom a formou určenou osobitným právnym predpisom za účelom materiálnej ako aj formálnej publicity, nie je možné, aby ste sa ako dotknutá osoba dotazovali a dožadovali práva odvolať súhlas, práva na výmaz, práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, práva namietať.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje  dotknuté osoby, že majú:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby- máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • právo na opravu osobných údajov- prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • právo na vymazanie osobných údajov- máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov- za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • právo namietať proti spracúvaniu- máte právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak nemáme legitímny právny základ na spracúvanie, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • právo na prenosnosť údajov- za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne
 • poskytnutie informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov,
 • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
 1. účel spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;