Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

Vysvetlenie:

Ide o zmluvu medzi dvoma, alebo aj viacerými stranami, ktorá stanovuje dôvernosť medzi dvoma stranami – vlastníkom chránených informácií a príjemcom týchto informácií. Podpísaním NDA účastníci súhlasia s ochranou dôverných informácií, ktoré s nimi bude zdieľať druhá strana. Okrem toho, že príjemca nezverejní alebo nezverejní informácie bez súhlasu, súhlasí s tým, že nebude kopírovať, upravovať ani používať informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený vlastníkom. Ide samostatnú zmluvu, alebo môže byť aj súčasťou inej zmluvy.

Skratka:

NDA
Kategória: IT manažment

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.