Etický kódex

Etický kódex

Transparentná a zodpovedná IT firma je kľúčová pri budovaní dôvery a partnerstva medzi firmami.

Etika je základom úspešného partnerského vzťahu. Preto sme si  ustanovili základnú smernicu, ktorá reguluje správanie našich zamestnancov. Touto je etický kódex, ktorým sa riadime.

OBSAH

 1. Preambula
 2. Zodpovednosť voči spoločnosti a štátu
 3. Vzťahy so zákazníkmi
 4. Vzťahy s dodávateľmi
 5. Vzťahy v rámci spoločnosti
 6. Vzťah ku konkurencii
 7. Vzťah k životnému prostrediu
 8. Záverečné ustanovenia

 

1. PREAMBULA
Spoločnosť sa zaväzuje konať v duchu etických zásad a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania.
Dobré meno spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktoré spoločnosť má. Ochrana dobrého mena a dôvery je hlavnou úlohou každého zamestnanca spoločnosti.
Etický kódex sa zaoberá rozličnými aspektmi ľudského správania a stanovuje všeobecné rámce tohto správania, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci spoločnosti AlfaPro spol. s r.o.. Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní a dodržiavať všeobecne platné zásady slušného správania.
 
2. ZODPOVEDNOSŤ VOČI SPOLOČNOSTI A ŠTÁTU
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa zaväzuje vo svojich aktivitách rešpektovať zákony Slovenskej Republiky.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa zaväzuje správať ako zodpovedný subjekt vo vzťahu ku štátu, k regiónu a celej spoločnosti a poskytovať im pravdivé a včasné informácie.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. plní všetky podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy a koná len v súlade so zákonom.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. riadne platí dane a dbá o transparentnosť všetkých svojich finančných transakcií.

 

3. VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI
 • V spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. budujeme dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, založené na vzájomnej dôvere, čestnosti a otvorenosti.
 • Zamestnanci spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. sa správajú k zákazníkom zdvorilo, čestne a zodpovedne, s cieľom splniť v čo najväčšej miere ich potreby.
 • Zamestnanci spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. nepoškodzujú majetok zákazníkov a dbajú o ich dobré meno. Nezneužívajú zákazníkovu dôveru.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. poskytuje pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich výrobkoch a službách.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa usiluje, aby jej výrobky boli kvalitné a bezpečné, vyhovujúce národným aj medzinárodným normám.

 

4. VZŤAHY S DODÁVATEĽMI
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. si váži každého dodávateľa a uznáva voči nemu slušné správanie
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. rešpektuje tradície ako aj kultúru všetkých dodávateľov bez rozdielu ich pôvodu.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky.

 

5. VZŤAHY V RÁMCI SPOLOČNOSTI
 
Vzťah firmy k zamestnancom
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa zaväzuje v pracovných vzťahoch dodržiavať Zákonník práce, ako aj iné opatrenia upravujúce pracovno-právne vzťahy.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. prijíma nových zamestnancov bez ohľadu na ich rasu, vyznanie, farbu pleti, štátnu príslušnosť, vek, pohlavie alebo prípadný nepodstatný hendikep.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. vyžaduje od každého zamestnanca vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery a spolupatričnosti.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. venuje pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami spoločnosti. Zaväzujú sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí a schopností svojich zamestnancov.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa zaväzuje v procese prepúšťania rešpektovať základné etické normy.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa zaväzuje vytvárať zdraviu neškodné a bezpečné pracovné prostredie. Zamestnanci sú povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy.
 • Akákoľvek forma zneužívania, šikanovania, ponižovania, obťažovania alebo diskriminácie je v spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. neprípustná.
 • Vedenie spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. podporuje slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca bez rizika postihu.
 • Každý zamestnanec, ktorý prednesie vlastný nový nápad na úsporu nákladov, bude odmenený.
Vzťah zamestnancov k firme
 • Každý zamestnanec spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. reprezentuje spoločnosť. Na verejnosti sa musí správať tak, aby nepoškodzoval jej záujmy a ochraňoval dobré meno spoločnosti.
 • Každý zamestnanec je povinný chrániť duševný a hmotný majetok spoločnosti. Zneužívanie informácií, poškodzovanie alebo odcudzenie majetku spoločnosti je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a neprípustné. Využívať majetok spoločnosti na súkromné účely je možné len so súhlasom spoločnosti.
 • Zamestnanci spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. sú povinní všetky prípadné dary, ktoré obdržia od tretej osoby, s ktorou je spoločnosť v obchodnom styku, okamžite hlásiť zamestnávateľovi.
 • V prípade, že sa chce zamestnanec zapojiť do aktivity, ktorá by mohla byť potenciálne chápaná ako konflikt záujmov, musí túto skutočnosť oznámiť spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. Zamestnanec musí obdržať od spoločnosti súhlas skôr, ako sa zapojí do predmetného konania.
Vzťah medzi zamestnancami
 • Zamestnanci uznávajú slušné správanie a vzájomnú úctu medzi zamestnancami bez rozdielu na ich pracovné zaradenie.
 • Zamestnanci si uvedomujú, že sú jeden tím, od ktorého súčinnosti závisí výsledok, preto ochotne vzájomne spolupracujú a pomáhajú si.
 • Zamestnanci spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. sa majú snažiť predchádzať sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt vyskytne, riešia ho kultivovane, prostredníctvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 • Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje konanie.
 • Každý zamestnanec je povinný v rámci vnútropodnikovej komunikácie poskytovať informácie, ktoré sú dôležité pre celú spoločnosť. Zámerné utajovanie informácií je neprípustné. Komunikácia sa uskutočňuje v duchu tolerancie, úcty, rešpektu a slušnosti.
Sebaurčenie zamestnanca
 • Každý zamestnanec by si mal byť vedomý svojich hodnôt a predností. Mal by mať sebaúctu, sebadôveru a zodpovednosť.
 • Každý zamestnanec by sa mal zaujímať o svoj ďalší rozvoj a vzdelávanie.

 

6. VZŤAH KU KONKURENCII
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa ku konkurencii správa razantne, ale čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého mena celého odvetvia.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. má v úcte majetok a dobré meno konkurenčných firiem a vníma ich ako rovnocenné subjekty.

 

7. VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa zaväzuje vo všetkých svojich činnostiach dbať o ochranu životného prostredia.
 • Spoločnosť AlfaPro spol. s r.o. sa zaväzuje čo najefektívnejšie využívať všetky zdroje a zamedziť ich plytvaniu.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Etický kódex spoločnosti AlfaPro spol. s r.o. je záväzný pre všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti, ako aj pre ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti.
 • Porušenie etických zásad uvedených v Etickom kódexe bude potrestané príslušnými sankciami v závislosti od závažnosti priestupku a môže viesť až k ukončeniu pracovného pomeru.
 • V prípade zistenia akéhokoľvek neetického správania, alebo správania poškodzujúceho dobré meno spoločnosti alebo jej majetok, je zamestnanec povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu priamemu nadriadenému. Ten tieto zistenia okamžite oznámi vedeniu spoločnosti. Zistenia sa zhodnotia a vyvodia sa z nich patričné dôsledky. Pokiaľ sa toto zistenie týka jeho priameho nadriadeného, je zamestnanec povinný to oznámiť personálnemu oddeleniu. Oznámenie sa podáva okamžite po zistení skutočnosti a to ústnou, písomnou, elektronickou alebo telefonickou formou.
 • Identity osôb podávajúcich oznámenie sa udržujú v tajnosti a nikto nebude prenasledovaný a sankcionovaný za ohlásenie zistených skutočností.
 • V prípade otázok alebo nejasností ohľadne etického kódexu sa môže zamestnanec informovať u svojho nadriadeného alebo na personálnom oddelení.